跳至內容

Lā̤-bái-lĕ̤k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Bái-lĕ̤k dêng-hióng lì gì)

Lā̤-bái-lĕ̤k (禮拜六) iâ hô̤ lā̤ bái-lĕ̤k (拜六), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-ngô gâe̤ng lā̤-bái dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk.

Bái-sé gô-dā̤ hô̤ lā̤ tù-iêu-nĭk (土曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Găk gĭ-dók-gáu gì ùng-huá diē-sié, siông-dá̤ diŏh bái-lĕ̤k áng cê-gă gì hìng-chiông cháung-cáuk chók nè̤ng.