Bâng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bângsĕng-ŭk diŏh ék-dêng nguòng-ĭng gì sōng-hâi cáuk-ê̤ṳng cĭ giâ, ĭng-ôi cê̤ṳ-sĭng dièu-ciék ô mò̤-bâng huák-sĕng gì ê-siòng sĕng-mêng uăk-dông guó-tiàng.