Bâng-tó-siá

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bâng-tó-siá (病吐瀉), iâ hô̤ lā̤ huók-luâng (霍亂), sê siŏh cṳ̄ng diòng-niēng-bâng. Nè̤ng dáik ciā bâng â̤ tó â̤ siá, gó-chṳ̄ hô̤ ciā miàng-cê.

Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, „bâng-tó-siá“ iâ sê siŏh ciáh ng-hō̤ tiăng gì má nè̤ng uâ, ciéu nè̤ng bók-dáik hō̤ sī (不得好死).