Bóng-dāu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bóng-dāu gâe̤ng chēng-chēng

Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Bóng-dāu (糞斗), dŏng bóng-só̤ sāi gì[1]:31. Mìng-chiăng gó̤ Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông bóng-só̤-dŏng (糞掃當), Diòng-lŏ̤h gó̤ Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông bóng-só̤-dāu (糞掃斗), Lièng-gŏng gó̤ dŏng-dāu (當斗).

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994.