跳至內容

Bĭ-bĭ-hiōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bóng bĭ-bĭ-hiōng, sê niông kāu-kiŏng lā̤ kĕ̤ng-ké sāng-sĕng chuăng-làu (湍流) kó̤ huák siăng-ĭng. Nè̤ng chuŏi bĭ-bĭ-hiōng gì bâing-huák, cêu-sê niông chói biéng siŏh bĭh ièng-kuàng, dāng niông ké bóng chók-lì, cêu â̤-sāi lāu.

Bilibili gì Hók-ciŭ-uâ bēng Dṳ̆-giāng Buôi-gì chuŏi kāu-sáu, gōng lāu bóng bĭ-bĭ-hiōng gì bâing-huák, chŭi-iòng ciō-ìng-gŭng ék-dĭk dŭ-sê mâ̤ bóng.
Bilibili gì Dṳ̆-giāng Buôi-gì Hók-ciŭ-uâ bēng, gōng lāu dùng siŏh giông dâi-gé.