跳至內容

Bilibili

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


bilibili (NASDAQ: BILI), ciáng-sék bê-áng gì miàng-cê sê Bék-lī-bék-lī Dàng-mŏk-uōng (嗶哩嗶哩彈幕網), iâ hô̤ lā̤ Bék-lī-bék-lī, bilibili Dàng-mŏk-uōng, hĕ̤k-ciā gāng-chĭng B-câng (B站), sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh bĭh hŭng-hiōng sê-bìng gì uōng-câng, ô dàng-mŏk (彈幕) gŭng-nèng. Cī siŏh bĭh uōng-câng cièng-sĭng sê Mikufans. Ciā uōng-câng iù uōng-mìng „⑨bishi“ (Sṳ̀ Ék, 徐逸)[1] găk 2009 nièng 6 nguŏk 26 hô̤ cháung-gióng. Kī-tàu, gióng-siék Mikufans gì nguòng-ĭng, sê hĭ-uông ké̤ṳk nè̤ng siŏh bĭh ūng-dêng gì â̤ huák dàng-mŏk gì sê-bìng hŭng-hiōng uōng-câng. 2010 nièng 1 nguŏk 24 hô̤, gāi-miàng bilibili.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 第一财经周刊. 哔哩哔哩吐槽动漫. 新浪. 2012-04-27.