跳至內容

Cê-hĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cê-hĕk (字畫) sê cī siā Háng-cê gì sèng-âu, mò̤ gáng-duâng gì siŏh huòi lièng lā̤ siā siàng gì siŏh dèu siáng. Cê-hĕk iâ sê Háng-cê có̤i nâung gì gáiu-siàng dăng-ôi.

Có̤i gĭ-chū gì cê-hĕk ô 8 cṳ̄ng, bău-guák: huàng (橫, ), dĭk (直, ), piék (撇, ), năk (捺, ), dók (點, ), tiĕu (挑, ), gău (鈎, ) gâe̤ng uăng (彎, ).