Cī-cī

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Cī-cī

Cī-cī (子子) sê cṳ̄ng-cī sĭk-ŭkpuôi-ciŏ ciék-sêu cĭng-cī ī-hâiu buóh chók lì gì siŏh cṳ̄ng giék-gáiu, â̤ huák-ngà.