Cū-cŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cū-cŭng (祖宗), cêu-sê buói-hông bī cê-gă gà̤ng gì dĭk-hiê háik-chĭng (直系血親).

Cū-cŭng sìng-ciō hô̤ lā̤ gŭng-bò̤[1]:121, bô hô̤gŭng-bò̤-mā (公婆嬷)[1]:121, gŭng-mā (公嬷).

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.