Chê-diòng (siŏng-ngiĕk)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê Chê-diòng (céng-dê-gă).
Mâ̤ nṳ̆k gì chê-diòng

Chê-diòng (市場) sê ìng-lôi găk gó-diâng diòng-sū gâe̤ng gó-diâng sì-găng có̤ sĕng-é gì diòng-sū.