跳至內容

Chō̤-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chō̤-cṳ̆

Chō̤-cṳ̆ (草書) sê Háng-cê cṳ̆-huák diē-sié gì siŏh cṳ̄ng chiū-siā cê-tā̤ hŭng-gák, ĭng-ôi cê siā gì cêng chō̤, gó-chṳ̄ hô̤ ciā miàng-cê.