Chiū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiū-gáuk
Siŏh-tàu dông-ŭk gê̤ṳng nè̤ng gì chiū

Chiū (手) sê iā sâ̤ lìng-diòng̤-mŭk dông-ŭk gì siŏh ciáh buô-ôi (部位), dò̤ lā̤ dò̤ nó̤h sāi.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Hand