Dòng-dô

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Dòng-dô(長度) sê ék-mì kŭng-găng gì dô-liông, iâ sê guók-cié dăng-ôi cié dâi-dŏng gì 7 cṳ̄ng gĭ-buōng dăng-ôi cĭ ék.