Dô̤-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dô̤-sê̤ṳ

Dô̤-sê̤ṳ (道士) sê Dô̤-gáu gì chók-gă-nè̤ng. Nṳ̄ gì dô̤-sê̤ṳ hô̤ lā̤ dô̤-gŭ (道姑).

Sṳ̆k-ngṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Dô̤-sê̤ṳ ièu lìng-lìng, siŏh nè̤ng bō̤ siŏh sĭng. (道士搖鈴鈴, 蜀儂保蜀身)