Dông-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dông-uâ

Dông-uâ sê iù iā sâ̤ diŏng īng-gáik (影格) cêng-cī gì uâ-miêng, sāi ék-dêng gì sók-dô (bī-ṳ̀ gōng muōi-miēu 16 diŏng) lièng-sṳ̆k bó̤-huóng gì sì-hâiu, mĕ̤k-ciŭ ĭng sê-gáuk (視覺) càng-chiông (殘象) sāng-sĕng cháuk-gáuk (錯覺), ī-ùi sê uâ-miêng uăk-dông gì cáuk-pīng.