跳至內容

Dĭ-sék gê̤ṳng-hiōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĭ-sék gê̤ṳng-hiōng (知識共享), sê siŏh ciáh hĭ-ìng-lé cū-cék (非贏利組織), tì-gṳ̆ng dùng-miàng gì siŏh piĕ sêu-guòng huŏng-sék (授權方式).