跳至內容

Dŭng-săng Nâi-iŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Găk T-SPOOK 2016 kák gì siōng

Dŭng-săng Nâi-iŏng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 東山 奈央 (Dŭng-săng Nâi-iŏng) Tōyama Nao?, 1992 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ –  [1]), Nĭk-buōng-nè̤ng, nṳ̄-gái, sê puói-ĭng iēng-uòng, iâ-sê gŏ̤-chiū[2]. Háik-hìng A-hìng, iù Nĭk-buōng Bó̤-ĭng Iēng-gié Ngiēng-giú-sū (日本播音演技研究所) ngiēng-siŭ-kuŏ (研修科) bék-ngiĕk[2]. Hiêng-káik-sì găk INTENTION gŭng-cáuk[3].

GĬng-lĬk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dŭng-săng có̤-sá̤-sá̤ kī, cêu găk sĕ̤ng-ngṳ̄ kuàng-gīng diē-sié sĕng-uăk. Ĭ nông-bâ sê iù hāi-nguôi diōng gáu Nĭk-buōng gì, bàng-siòng dŭ gōng Ĭng-ngṳ̄. Ĭ niòng-nā̤ gōng gì sê Nĭk-buōng-uâ. Ĭ găk ciŏng-uâng gì kuàng-gīng diē-sié sĕng-uăk, gó-chṳ̄ Ĭng-ngṳ̄ iā bá.[4] Ĭ găk chŭ-gŏ̤-dṳ̆ng ék-guáng-cié (初高中一貫制) hŏk-hâu diē-sié tĕ̤k-cṳ̆[5]. Ĭ tĕ̤k chŭ-nê gì sì-hâiu, ô siŏh ciáh dùng-hŏk, ī-hâiu siōng có̤ sĭng-iŭ (聲優) — iâ cêu-sê puói-ĭng iēng-uòng. Dŭng-săng báik-diōng cĭ-hâiu, cê-gă iâ siōng ché siŏh ché, cêu áng dài-sṳ̀ ké̤ṳk siŏh buô cáuk-pīng puói lāu ĭng. Puói-ĭng cĭ-hâiu, ĭ huák-hiêng có̤ sĭng-iŭ cêng kó̤ iā ô-mê, cêu lĭk-giâ ciŏng-uâng gì mŭk-biĕu.[5] Gáu gŏ̤-dṳ̆ng gì sì-hâiu, ĭ dùng-sì kó̤ NĬk-buōng Bó̤-Ĭng Iēng-gié Ngiēng-giú-sū, hŏk-sĭk sĭng-iŭ gì buōng-sê̤ṳ. Siŭ-sĭk (修習) bék-ngiĕk cĭ-hâiu, gă-diē ARTSVISION sê̤ṳ-ô-sū. Ĭ hŏk-ngiĕk gâe̤ng sê̤ṳ-ngiĕk dŭ ô huă sĭng-sṳ̆, kō̤ dâi-hŏk gì sì-hâiu iâ dŭ hăk-gáik.

2010 nièng 10 nguŏk, diêng-sê dông-uâ «Nâ ô sìng â̤-báik gì sié-gái» gâe̤ng «STAR DRIVER Siēng-luŏng gì Ták-kuŏ-dĕk» (----閃亮其塔科特) kăi-sṳ̄ bó̤-huóng. Dŭng-săng găk sèng siŏh-buô dông-uâ ké̤ṳk Dṳ̆ng-chiŏng Gă-nùng (中川加儂) puói-ĭng, găk hâiu siŏh-buô ké̤ṳk Sugatame Taigā (スガタメ・タイガー) puói-ĭng. Cuòi cêu-sê ĭ ciáng-sék gì chiàng-ngiê.[2] «Nâ ô sìng â̤-báik gì sié-gái» cáuk-ciā Iŏk-mŭk Mìng-hī (若木民喜) găk Twitter pìng-lâung sōng-ê̤ṳng (選用) Dŭng-săng Nâi-iŏng cī siŏh-giông dâi-gé gì sì-hâiu ciŏng-uâng gōng: „Có̤ dông-uâ, cêu diŏh niông sĭng-ìng puói ngēu-chiông (偶像) gáe̤k-sáik lāu uă.“[6][7].

2014 nièng 4 nguŏk 1 hô̤, Dŭng-săng liê-kŭi ARTSVISION. Cī siŏh-nièng 5 nguŏk 1 hô̤, gă-diē Lìng-chŏng Giông-ék siék-lĭk gì sê̤ṳ-ô-sū — INTENTION[3].

2016 nièng 11 nguŏk 17 hô̤, Dŭng-săng sŏng-buó chiàng-ngiê có̤ gŏ̤-chiū, bêng-chiā kŭi-siék lāu guăng-huŏng uōng-câng gâe̤ng Twitter, LINE dióng-hô[8].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]