Dṳ̆ng-guók dièu-dâi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-guók dièu-dâi (中國朝代), sê cī găk Dṳ̆ng-nguòng (中原) hĕ̤k-chiā hó-gê̤ṳng gáuk ciáh mìng-cŭk gióng-lĭk gì dièu-dâi hĕ̤k céng-guòng. Cī-liĕ dê-lī Dṳ̆ng-nguòng uòng-dièu (中原王朝) gì céng-tūng dâi-biēu céng-guòng gâing-tá̤, gáiu-siàng lāu Dṳ̆ng-guók dièu-dâi gì lùng-tá̤. Dṳ̆ng-nguòng gì dièu-dâi, „dièu“ (朝) sê gōng dŏng-céng céng-guòng, „dièu-dâi“ huáng-cī „dièu“ céng-guòng cék-céng gì sì-dô̤i â̤-sāi có̤ hĕk-hŭng cī siŏh bĭh lĭk-sṳ̄ sì-dô̤i gì chĭng-hù, ĭ gì séng-cé sê mū-mū lĭk-sṳ̄ găi-dâung gì guók-gă céng-guòng, iâ â̤-sāi dŏng-có̤ siŏh ciáh hĕ̤k dŏ̤ ciáh céng-guòng gì cĭk-hăk dâi-chĭng.