Diêng-īng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Diêng-īng (電影), iâ hô̤ lā̤ éng-uâ (映畫), sê siŏh cṳ̄ng kĕk gă-guóng, liŏh-chiông-dái hĕ̤k-ciā sók-cê muòi-tā̤ ciŏng īng-chiông gâe̤ng siăng-ĭng hăk-siŏh-dŏi, gái gă siông âu-gĭ cié-cáuk có̤ siàng gì siŏng-ngiĕk-huá ngiê-sŭk.