跳至內容

Diêng-cṳ̄-piĕ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
„@“ hô̤ sê sū-iū diêng-piĕ dê-cī dâi-dŏng dŭ ô gì siŏh ciáh hù-hô̤.

Diêng-cṳ̄-piĕ (電子批), iâ hô̤ lā̤ diêng-piĕ (電批), sê siŏh cṳ̄ng kĕk só-cê séng-sék lì huák-sáe̤ng hĕ̤k-ciā gău-uâng séng-sék gì huŏng-sék, ék-buăng tŭng-guó hô-lièng-uōng hĕ̤k-ciā gì-tă diêng-nō̤ gì uōng-lŏk lì siā, huák-sáe̤ng gâe̤ng ciék-siŭ.