Diò-să-hô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Diò-să-hô

Diò-să-hô (廚師傅, sĭk-cié tĕ̤k duò-să-hâiu) sê ciŏng-muòng diŏh siēu-siăh-dáing, buông-dáing hĕ̤k-ciā ciū-dáing diē-sié ké̤ṳk nè̤ng có̤ buông có̤ chái gì siŏh cṳ̄ng cék-ngiĕk.