跳至內容

Gê̤ṳng-huò-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gê̤ṳng-huò-dōng kō̤-nèng cī:

  1. Gê̤ṳng-huò-dōng (Mī-guók)
  2. Ái-ī-làng Gê̤ṳng-huò-dōng
  3. É-dâi-lé Gê̤ṳng-huò-dōng


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.