Gê̤ṳng-sāng-dōng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gê̤ṳng-sāng-dōng sê ī dâi-biēu ù-sāng-găi-gék (iâ hô̤ lā̤ gĕ̤ng-ìng-găi-gék) gì lé-ék sìng-lĭk gì céng-dōng.