Gă-huák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
3+2=5

Gă-huák(加法) sê siŏh cṳ̄ng gĭ-buōng gì sáung-sŭk ông-sáung, ciŏng lâng ciáh hĕ̤k-ciā lâng ciáh ī-siông gì só-cê hăk siàng siŏh ciáh só cêu sê gă-huák. Gă-huák gì hù-hô̤ sê „+“, giék-guō hô̤ lā̤ „huò“.