Gŭng-ô-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sóng-dièu gŭng-sṳ̄ (公署) guăng-uòng

Gŭng-ô-uòng (公務員) sê cī găk céng-hū gĭ-gáiu gĕ̤ng-cáuk gì nè̤ng.