Gŭng-ciō (nguòng-siū)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gŭng-ciō (君主) sê cī téng siŏh ciáh gă-cŭk diē-sié tiĕu chók lì có̤ guók-gă nguòng-siū gì nè̤ng. Sāi gŭng-ciō có̤ guók-gă liāng-dô̤-ìng gì céng-dê tā̤-cié hô̤ lā̤ gŭng-ciō-cié-dô.