跳至內容

Gṳ̆ng-gṳ̆ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gṳ̆ng-gṳ̆ng

Gṳ̆ng-gṳ̆ng (根根) sê sĭk-ŭk buóh diŏh dê-dău â-dā̤, dò̤ lì ngék-siŭ ìng-iōng gì siŏh ciáh dâe̤ng-iéu gì ké-guăng.