Gṳ̆ng-gṳ̆ng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gṳ̆ng-gṳ̆ng (根根) sê sĭk-ŭk buóh diŏh dê-dău â-dā̤, dò̤ lì ngék-siŭ ìng-iōng gì siŏh ciáh dâe̤ng-iéu gì ké-guăng.