Guă-cī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guă-cī

Guă-cī (瓜子) sê siŏh lôi chó̤i-siăh-nó̤h gì tŭng-chĭng, cêu sê gáuk cṳ̄ng guă gì cī-cī.

Hók-ciŭ nè̤ng có̤i sèu siăh gì guă-cī sê háik-guă-cī (黑瓜子), ĭ sê siŏh cṳ̄ng să̤-guă gì guă-cī. Bók-guó, gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng có̤i sâ̤ nè̤ng siăh gì sê hióng-nĭk-gì gì guă-cī.