Guōng-lòi-hŭng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Guōng-lòi-hŭng

Guōng-lòi-hŭng (捲螺風) sê siŏh cṳ̄ng cĭng duâi hŭng, iù iā ká̤ chiŏ-chiŏ gì dĭk-dĭk-sék gì ké-liù hìng-sìng.