跳至內容

Guōng-lòi-hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guōng-lòi-hŭng

Guōng-lòi-hŭng (捲螺風), iâ hô̤ lā̤ chuŏ-lòi-hŭng (搓螺風[1]), sê siŏh cṳ̄ng cĭng duâi hŭng, iù iā ká̤ chuŏ-chuŏ gì dĭk-dĭk-sék gì ké-liù hìng-sìng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辞书出版社. 2015. ISBN 9787532643271.