Guŏng-liŏh-huŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Guŏng-liŏh-huŏng (光祿坊) sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu huŏng. Ciā huŏng dó̤i-méng sê Gék-puói-háe̤ng, dĕ̤ng-hióng lièng Âu-gă̤, să̤-hióng lièng Băh-mā-lô (白馬路).

Gô-dā̤ Sóng-dièuGuŏng-liŏh-dâi-hŭ (光祿大夫) Tiàng Sṳ̆-mâing (程師孟) diêu lì có̤ Hók-ciŭ gì dĭ-ciŭ (知州), ciŏng chió kī diŏh cŭ-uái, gó-chṳ̄ nè̤ng gó̤ cŭ-uái hô̤ lā̤ „Guŏng-liŏh-huŏng“. 1960 nièng-dâi, céng-hū có̤ diô, tiáh lâi iā sâ̤ chió, nâ ô báe̤k hióng gô diông nék-giāng.