Háik-cuōi-duăng hông-tàu iéng-ĕu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Háik-cuōi-duăng hông-tàu iéng-ĕu (黑嘴端鳳頭燕鷗, hŏk-miàng:Thalasseus bernsteini), iâ hô̤ lā̤ Dṳ̆ng-huà hông-tàu iéng-ĕu (中華鳳頭燕鷗) hĕ̤k háik-cuōi hông-tàu iéng-ĕu (黑嘴鳳頭燕鷗), sê iéng-ĕu-kuŏ (燕鷗科) gì siŏh-cṳ̄ng hāi-cēu.