Hô-dê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hô-dê̤ṳ
Hô-dê̤ṳ

Dâu-hô-dê̤ṳ (豆腐箸), iâ â̤ siā có̤ dâu-ô-dê̤ṳ (sĭk-cié diŏh tĕ̤k dâu-âiu-dê̤ṳ), ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ hô-dê̤ṳ (腐箸), sê siŏh cṳ̄ng guóng lā̤ có̤ dòng-dòng-sék gì dâu-guăng puòi.