Hô-dê̤ṳ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hô-dê̤ṳ

Dâu-hô-dê̤ṳ(豆腐箸), iâ â̤ siā có̤ dâu-ô-dê̤ṳ (sĭk-cié diŏh tĕ̤k dâu-âiu-dê̤ṳ), ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ hô-dê̤ṳ(腐箸), sê siŏh cṳ̄ng guóng lā̤ có̤ dòng-dòng-sék gì dâu-guăng puòi.