Hāi-nàng (cê̤ṳ-dê-ciŭ)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Hāi-nàng Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ dêng-hióng lì gì)

Hāi-nàng, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Hāi-nàng Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Chĭng-hāi-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.