Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Dṳ̆ng-guók dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
"Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "中華人民共和國", dók cē̤-nē̤.
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
中华人民共和国
Flag of the People's Republic of China.svg National Emblem of the People's Republic of China.svg
hŭi-ciŏng
guók-gŏ̤: Ngiê-ṳ̄ng-gŭng céng-hèng-kuóh
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì sū-câi.
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì sū-câi.
Siū-dŭ Báe̤k-gĭng
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 9,634,057

̩ km2

sì-kṳ̆ UTC+8
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Háng-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Siâ-huôi ciō-ngiê
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Ìng-mìng-bê
GDP (mìng-ngiê siông gì) $13.395 uâng-é (2013 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $6,747(2013 nièng)
HDI 0.719(2013 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ CHN
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .cn
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +86

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók (中華人民共和國), gāng-chĭng Dṳ̆ng-guók (中國), sê Ā-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă. Siū-dŭBáe̤k-gĭng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók