Huōi-căi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huōi-siĕu-chió

Huōi-căi (㷄災) iâ hô̤ lā̤ sék-huōi (失㷄) hĕ̤k-ciā huōi-siĕu-chió (㷄燒厝), sê cī huōi găk mò̤-bâing-huák kóng-cié gì cìng-huóng â-dā̤ tié-lāu kuóng-duâi, ciŏng nó̤h siĕu dâi, bêng-chiă niông cài-sāng có̤ sōng-sék hĕ̤k-ciā nè̤ng có̤ sêu-siŏng gì siŏh cṳ̄ng căi.