Iĕk-mī-lâ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Amelia Anisovych (阿米莉亞 • 阿尼索維奇) (Амелія Анісович), Dṳ̆ng-ùng ming Iĕk-mī-lâ̤ (葉美麗), sê ék miàng 7-suói gì Ukraina nàng-mìng, ī gŏ̤-chiū sĭng-hông ě̤ ùng-mìng, bêng câi 2022 nièng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ ĭk-chĭng Ukraina gĭ-găng bŏng-câe̤ Ukraina-ìng. Gé̤ṳ bó̤-dô̤, hiêng-câi tá câi Hŭng-làng. [1]

Ció-gā̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]