JavaScript

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

JavaScript sê siŏh cṳ̄ng giók-buōng ngṳ̄-ngiòng (iâ hô̤ lā̤ chiū-gō̤ ngṳ̄-ngiòng).

Â-dā̤ sê sāi JavaScript siā gì, â̤ hiēng-sê "Hello World" gì dâi-mā:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
  <title>Gāng-dăng JavaScript Hello World</title>
    <script type="text/javascript">
      document.write("Hello, world!");  
      alert("Hello, world!");      
      console.log("Hello, world!");   
    </script>
  </head>
  <body>
HTML nô̤i-ṳ̀ng
  </body>
</html>

hĕ̤k-ciā diŏh liù-lāng-ké gì "location bar" diē-sié sāi javascript:, ī hô-dông gì huŏng-sék lì biēu-sê:

javascript:alert("Hello world!");