Káik (sì-găng dăng-ôi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Káik (刻) sê siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, siŏh káik sê 15 hŭng-cṳ̆ng.

„Káik“ ciā sì-găng dăng-ôi gáu gĭng-dáng gĭ-buōng mò̤ sāi lāu. Bók-guó diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié gó ô iā sâ̤ gâe̤ng „káik“ ô-guăng gì sṳ̀, chiông „chṳ̄-káik“ (此刻) cêu sê „gāng-gīng“ gì é-sé̤ṳ. Hók-ciŭ-nè̤ng â̤ kĕk „siŏh káik dŭ ng-sāi dìng“ lì dṳ̆k nè̤ng ká̤-ká̤ có̤ dâi-gié.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]