跳至內容

Kō̤-lŏ̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kō̤-lŏ̤h

Cola, ĭng-ĭk kō̤-lŏ̤h (可樂), sê siŏh cṳ̄ng īng-lâiu. Kō̤-lŏ̤h buōng-sĭng sê siŏh cṳ̄ng iŏh-câ̤, ĭ sê Mī-guók iŏh-sṳ̆ găk 19 sié-gī muăk-gĭ huák-mìng gì. Ĭ sê Ŭ-hăk sáik gì, diĕng gì ê. Bê lā̤ iâ chĭng-sōng, ièu lā̤ â̤ săng có̤ iâ sâ̤ puŏk-puŏk chók lā̤, bĭng gì kō̤-lŏ̤h chiók hâ â̤ có̤ bĭng-bĭng liòng-liòng gì.

Huák-mìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kō̤-lŏ̤h sê Mī-guók gì siŏh ciáh miàng John Clifford Pemberton gì iŏh-sṳ̆ huák-mìng gì. Ĭ hĭ-uông có̤ chók siŏh cṳ̄ng ô nièng-ài tì-sìng, gā̤ pì-lò̤, dê tàu-tiáng gì iŏh-ê̤ṳng hông-hăk īng-lâiu. Pemberton dièu-cié gì cola, kăi-tàu sê mò̤ hàng ké-tā̤ gì, sê ĭng-ôi siŏh ché̤ṳ é-nguôi, ciá biéng kó̤ táng-sŏng īng-lâiu (碳酸飲料).

Lĭk-sṳ̄ ê̤ṳng gáu gì cài-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kō̤-lŏ̤h-chéu nguòng-sāng Nàng-africa gì siòng-liŏh-chéu chiăng-dùng-kuŏ sĭk-ŭk. Diŏh Nàng-mī-ciŭ, Dṳ̆ng-mī-ciŭ, Éng-nà̤, Sri Lanka, Mā-lài-să̤-ā dŭ ô căi-buòi. Kō̤-lŏ̤h-guō guō-sĭk dṳ̆ng bău-guák cĭng sâ̤ lăk guō-sĭk, muôi sé̤ṳk sèng-âu sê iù-niōng nṳ̆k-cék, săng chiông cĭng hō̤ káng gì băh-sáik hĕ̤k-ciā déng-è̤ng-sáik, diŏh biéng sé̤ṳk gì guó-tiàng dṳ̆ng mâing-mâing biéng kó̤ è̤ng-hăk-sáik. Sé̤ṳk lāu muôi liĕk kŭi sèng-âu diáh lì, buók kó̤ puòi chṳ̄ chók guō-sĭk, găng-só̤ hâiu â̤ biéng có̤ kō̤-lŏ̤h-dâu. Kō̤-lŏ̤h-dâu tì-chṳ̄-ĕk sê lĭk-sṳ̄ siông kō̤-lŏ̤h hìng īng-lâiu gì hiŏng-ê-câ̤.