Kō̤-lŏ̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Kō̤-lŏ̤h

Cola, ĭng-ĭk kō̤-lŏ̤h (可樂), sê siŏh cṳ̄ng īng-lâiu. Kō̤-lŏk buōng-sĭng sê siŏh-cṳ̄ng iŏh-câ̤, ĭ sê Mī-guók iŏh-sṳ̆ găh 19 sié-gé muăk-gì huák-mìng gì. Ĭ sê háik-hăk sáik gì, diĕng gì ê. Bê diéh iâ chĭng-sōng, ièu diéh â̤ săng có̤ iâ sâ̤ puŏk-puŏk chók lì, bĭng gì kō̤-lŏk chiók hâ â̤ có̤ bĭng-bĭng liòng-liòng uóh.

Huák-mìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kō̤-lŏk sê Mī-guók gì siŏh ciáh miàng John Clifford Pemberton gì iŏh-sṳ̆ huák-mìng gì. Ĭ hĭ-uông có̤ chók siŏh cṳ̄ng ô nièng-ài tà̤-sìng, gā̤ pì-lò̤, dê tàu-tiáng gì iŏh-ê̤ṳng hông-hăk īng-lâiu. Pemberton dièu-cié gì cola, kăi-tàu sê mò̤ hàng ké-tā̤ gì, sê ĭng-ôi siŏh ché̤ṳ é-nguôi, ciá biéng kó̤ táng-sŏng īng-lâiu (碳酸飲料).

Kō̤-lŏk-chéu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kō̤-lŏk-chéu nguòng-sāng nàng-hŭi gì siòng-liŏh-chéu chiăng-dùng-kuŏ sĭk-ŭk. Diŏh nàng-mī-ciŭ, dṳ̆ng-mī-ciŭ, dĕ̤ng să̤ éng-dô-gùng-dō̤, éng-nì, sṳ̆-lī-làng-kā, mā-lài-să̤-ā dŭ ô căi-buòi. Kō̤-lŏk-guō guō-sĭk dṳ̆ng bău-guák cĭng sâ̤ lăk cī-cī, muôi sé̤ṳk sèng-âu, sê iù-niōng nṳ̆k-cék, â̤ săng iâ cóng gì băh-sáik hĕ̤k-ciā chĭng-è̤ng-sáik, diŏh biéng sé̤ṳk gì guó-tiàng dṳ̆ng mâing-mâing biéng kó̤ è̤ng-hăk-sáik. Sé̤ṳk lāu muôi liĕk kŭi sèng-âu diáh giâ guō-sĭk, buók puòi chṳ̄ chók cī-cī, găng-só̤ diéh â̤ biéng có̤ kō̤-lŏk-dâu. Kō̤-lŏk-dâu tà̤-chṳ̄-ĕk sê lĭk-sṳ̄ siông kō̤-lŏk hìng īng-lâiu gì hiŏng-ê-câ̤.