Lòng-guăng-háe̤ng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Lòng-guăng-háe̤ng

Lòng-guăng-háe̤ng (郎官巷) sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu háe̤ng. Ciā háe̤ng să̤-hióng lièng Âu-gă̤, dĕ̤ng-hióng lièng Báik-ék-chék Báe̤k-lô (八一七北路).