Liòng-săng (Sé̤ṳ-chiŏng)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Liòng-săng Ì-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ dêng-hióng lì gì)

Liòng-săng, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Liòng-săng Ì-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Sé̤ṳ-chiŏng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.