跳至內容

Màng-buŏ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Màng-buŏ

Màng-buŏ (暝晡) sê cī siŏh nĭk dâi-dŏng nĭk-tàu lŏk-săng gì hī siŏh dâung sì-găng.

Màng-buŏ siăh gì hī siŏh dáung buông hô̤ lā̤ siăh-màng (食暝), màng-buŏ kó̤-káung hô̤ lā̤ káung-màng (睏暝) hĕ̤k-ciā hiók-màng (歇睏).