Mì-sĕng-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mì-sĕng-ŭk (微生物) sê dó̤i sū-iū nâung gáu dĭk-ciék kĕk mĕ̤k-ciŭ káng mâ̤ diŏh hĕ̤k-ciā káng mâ̤ chĭng-chū gì sĕng-ŭk gì tūng-chĭng.