Mìng-chòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ké̤ṳk lâng ciáh nè̤ng dó̤ gì mìng-chòng

Mìng-chòng(眠床) sê siŏh cṳ̄ng gă-sĭ, nè̤ng kó̤-káung sèng-âu dó̤ ĭ gà̤-dēng.