Mìng-ciō-dōng (Mī-guók)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mìng-ciō-dōng

Mìng-ciō-dōng (民主黨, Ĭng-ngṳ̄: Democratic Party) sê Mī-guók gì siŏh ciáh céng-dōng, iâ sê Mī-guók có̤i duâi gì 2 ciáh céng-dōng cĭ ék (gó ô siŏh ciáh sê Gê̤ṳng-huò-dōng). 1792 nièng, iù Andrew Jackson sìng-lĭk.