Mī-hūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mī-hūng

Mī-hūng (米粉) sê siŏh cṳ̄ng kĕk dêu có̤ gì dòng-dòng-sék gì siēu-siăh. Buò-dièng gì mī-hūng có̤i chók-miàng, hô̤ lā̤ Hĭng-huá-hūng (興化粉). Hók-gióng ô siŏh cṳ̄ng chók-miàng gì siēu-siăh hô̤ lā̤ lò-huá (撈化), cêu sê ciŏng Hĭng-huá-hūng gĕ̤h diāng diē-sié kó̤ cṳ̄.