MacOS

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

macOS, nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Mac OS X, sê Bìng-guō gŭng-sĭ kăi-huák gì siŏh cṳ̄ng chŏ̤-cáuk-hiê-tūng (iâ hô̤ lā̤ cáuk-ngiĕk-hiê-tūng).