Mièng-huă

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mièng-huă

Mièng-huă (棉花) sê siŏh lôi mièng-huă sĭk-ŭk gì chiĕng-mì cū-cék, â̤ dé̤ṳng dò̤ lì có̤ mièng ĭ gâe̤ng mièng-puôi sāi.