Muòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Muòng

Muòng (門) sê cī diŏh tŭng-dô hŭ-uái ciŏng gì siŏh cṳ̄ng â̤ kŭi, â̤ guŏng hĕ̤k-ciā â̤ chiŏ-chiŏ gì ciŏng-dé.