跳至內容

Nùng-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nùng-mìng

Nùng-mìng (農民) iâ hô̤ lā̤ nùng-mìng-gŏ̤ (農民哥) hĕ̤k-ciā có̤-chèng-gì (做塍其), sê cī kĕk nùng-ngiĕk (bău-guák có̤-chèng, bóng-mŭk dēng dēng) lì mì-tì sĕng-uăk gì nè̤ng.